Tuesday, March 26, 2013

ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ခ်စ္လမ္းခရီးမွာ
တန္ၿပန္တိုက္တဲ႔ အမုန္းေတြမ်ားလြန္းလွတယ္
ခ်စ္သူ..............................
မင္းရင္ဆိုင္ရဲလား။
ေရဆံု ဆင္းရမယ္ထင္တဲ႔
ငါတို႔ဘ၀မွာ....................
ေရဆန္ၿပန္တက္ရမယ္ဆိုရင္
ခ်စ္သူ................
မင္းၿငိဳၿငင္မွာလား။

No comments:

Post a Comment